جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JITM_Volume 8_Issue 1_Pages 177-194-1

محیط مادگیآ سیاسی ـ قانونی اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی تکنولوژیکی خرد محیط مادگیآ مشتریان رقبا شرکت انفورماتیک های سوم عوامل سازمانی مادگیآ)درونی( مدیریت ساختار تکنولوژی انسانی منابع استراتژی سازمانی فرهنگ یمال بعمنا الکترونیک بانکداری توسعه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JITM_Volume 8_Issue 1_Pages 123-140-1

پاسخ گویی تضمین همدلی سروکوال جبرائیلی، رحیمی و خدایاری، 1391تناسب اطلاعات با وظیفه تعامل پذیری اعتماد پاسخ گویی طراحی قابلیت درک مستقیم جاذبه بصری نوآورانه بودن جاذبه احساسی ارتباطات منسجم فرایندهای کاری جایگزینی متداوم وب Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JITM_Volume 8_Issue 1_Pages 1-26-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Differential Evolution (DE) Bacterial Foraging Optimization (BFO) Cat Swarm Optimization (CSO) Crossover Mutation Convexity Deterministic Holt-Winters مقادیر حقیقی متمرکز شدند (میچاله ویسـز، 1996؛ رولـف و اسـپریو ، 1996؛ کـورتز و همکـاران،2001)؛ زیرا این نمایش Read more…