مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JITM_Volume 8_Issue 1_Pages 177-194-1

محیط مادگیآ سیاسی ـ قانونی اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی تکنولوژیکی خرد محیط مادگیآ مشتریان رقبا شرکت انفورماتیک های سوم عوامل سازمانی مادگیآ)درونی( مدیریت ساختار تکنولوژی انسانی منابع استراتژی سازمانی فرهنگ یمال بعمنا الکترونیک بانکداری توسعه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق JITM_Volume 8_Issue 1_Pages 123-140-1

پاسخ گویی تضمین همدلی سروکوال جبرائیلی، رحیمی و خدایاری، 1391تناسب اطلاعات با وظیفه تعامل پذیری اعتماد پاسخ گویی طراحی قابلیت درک مستقیم جاذبه بصری نوآورانه بودن جاذبه احساسی ارتباطات منسجم فرایندهای کاری جایگزینی متداوم وب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 1_Pages 155-176-1

در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، بر اساس پیمایشی که برای ترسیم نقشه راه اینترنت اشیای ایران برای دستیابی به جایگاه مناسب در چشم انداز 1404 انجام شد، صنعت بهداشـت و درمـان، اولویت اصلی ایران برای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 1_Pages 101-122-1

نویان و سیمسک (2014) نشان دادند رضایت مشتری از بین تمام عوامل، مهم تـرین عامـلمؤثر بر وفاداری مشتری است. وفـاداری مشـتری بـه درک قیمـت نسـبی، درک تخفیـف، درککیفیت محصول، درک کیفیت خدمات، درک ارزش و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق JITM_Volume 7_Issue 4_Pages 931-950-1

نتایج پژوهش افضلخانی و قدس (1390) با هدف ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسـط ه هوشمند در استان سمنان از دید مـدیران و معلمـان، نشـان داد مـدارس اسـتان در مؤلفـه هـایمدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه Read more…

By 92, ago