شکل 1. شبکه هم تألیفی کشورهای جهان در حوزه سیستم های اطلاعاتی (2014 – 2003)
در این پژوهش شبکه هم تألیفی کشورهای جهـان در حـوزه سیسـتم هـ ای اطلاعـاتی بـه کمـک نرم افزار UCI Net ترسیم و تحلیل می شود. شبکه هم تألیفی این کشورها در بازه زمانی 2003 تا 2014 در شکل 1 نشان داده شده است. در این شبکه هر گره یـک کشـور را نشـان مـی دهـد وپیوندهایی که میان هر دو گره دیده می شود، هم تألیفی پژوهشگران آن دو کشور با یکدیگر است.
این شبکه هم تألیفی از 166 گره (کشور) و 21518 پیوند (هم تألیفی میان کشورها) تشکیل شـدهاست. اندازه هر گره، تعداد هم تألیفی صورت گرفته توسط آن گره و قطر پیوندهای موجود میان دو گره، نشان دهنده تعداد هم تألیفی دو کشور با یکدیگر است.

ابتدا با بهره مندی از شاخص های مرکزیت کـه از جملـه شـاخص هـ ای خـُرد تحلیـل شـبکه اجتماعی است، وضعیت کشورهایی که در حوزه سیستم های اطلاعاتی تألیفی داشته انـد ، مطالعـهمی شود. مرکزیت یکی از شاخص های مهم انسجام به شمار می رود که مشـخص مـی کنـد کـدامگره های مهم در هر شبکه اثرگذار و مرکزی است. مرکزیـت گـره هـای شـبکه بـا سـه شـاخصمرکزیت در جهای (درجه)، مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینیت، سنجیده می شود. شاخص مرکزیت درجه به تعداد پیوندهای (هم تألیفی) داده شده یا خارج شده از هر گره اشاره دارد (فریدمن، 1979). بنابراین مرکزیت درجه هر کشور، نشان دهنده تعداد هم تألیفی آن کشور با سایر کشورهای حاضر در شبکه است. مقدار درجه با عدد صحیح نشان داده می شود که بـرای هـر گـره منحصـربه فـرداست. نتایج بررسی درجه در شبکه هم تألیفی کشورها در حوزه سیستم هـ ای اطلاعـاتی بیشـتریندرجه را 3060 و کمترین درجه را یک نشان می دهد؛ به این معنا که درجه گرههای این شبکه ازیک تا 3060 نوسان دارد. همچنین پر بسامدترین درجه در ایـن شـبکه، درجـه دو بـا بسـامد 15، درجه سه با بسامد 11 و درجه یک با بسامد 8 است. این امر نشان می دهد گره هـایی کـه درجـه بیشتری دارند، از بسامد کمتری در این شـبکه برخوردارنـد و تعـداد آنهـا انـدک اسـت. متوسـطمرکزیت درجه گره های موجود در شبکه 627/129 به دست آمد. نـام 15 کشـوری کـه در شـبکهدرجه بیشتری دارند در جدول 1 درج شده است. عملکرد کشـورهای جهـان بـر اسـاس شـاخصمرکزیت درجه ای نشان می دهد پژوهشگران آمریکا (3060)، انگلستان (1691)، آلمـان (1099) و چین (1021) بیشترین هم تألیفی را با سایر کشورهای موجود در شبکه دارند.
شاخص نزدیکی، فاصله هر گره را با همه گـره هـای دیگـر موجـود در شـبکه مـی سـنجد ومیانگین طول کوتاه ترین مسیر میان آن گره و سایر گرههای موجود در شبکه را نشان مـی دهـد . گره هایی با شاخص نزدیکی زیاد، از قدرت تأثیرگذاری بیشتر و اهمیت و مرکزیت فراوان تـر ی در شبکه برخوردارند و برای سایر گره ها دسترسپذیرترند (عباسی، حسین و لیدس درف، 2012). در کل متوسط شاخص نزدیکی برای شبکه هم تألیفی این کشورها، 005101/0 به دست آمد. پـانزدهکشور برتر شبکه هم تألیفی حوزه سیستم های اطلاعاتی از نظر شاخص نزدیکی در جـدول 1 درج شده است. از نظر شاخص نزدیکی، بیشترین مقدار مرکزیت نزدیکـی بـه آمریکـا اختصـاص دارد(0081281/0) و بـ ه دنبـ ال آن انگلسـ تان (0078199/0)، آلمـ ان (0069038/0) و فرانسـ ه
(0067901/0) به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفته اند.
شاخص بینیت، موقعیت هر کشور را درون هر شبکه بر حسب توانایی اش برای ارتباط با سـایرزوج ها یا گره ها در شبکه شناسایی می کند (عصاره و همکاران، 1393). شاخص بینیـت هـر گـرهبیان کننده تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاه ترین مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکه قرار می گیرد. هر گره ای که بینیت بیشتری دارد، در اتصال شبکه اهمیت و تأثیرگذارتر است، در شبکه جایگاه مرکزی را به خود اختصاص می دهد و در گردش اطلاعات در شـبکه تـأثیر بسـزایی دارد (عرفان منش و همکاران، 1392). عدد مرکزیت بینیت عددی بین صفر و یک اسـت. در بهتـرینحالت، عدد مرکزیت یک خواهد بود؛ به این معنا که اگر آن گـره برداشـته شـود، کـل ارتباطـاتموجود در اطراف آن گره از بین خواهد رفت و اگر این عدد صـفر باشـد برداشـتن آن گـره هـیچتغییری در ارتباطات گرههای اطراف ایجاد نخواهد کرد (میر محمد صـادقی، 1391: 82). در کـل،متوسط شاخص بینیت گره های شبکه 0000609/0 به دسـت آ مـد (جـدول 1). آمریکـا بـا مقـدار3066295/0 بیشترین رقم را در مرکزیت بینیت به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتیب انگلستان (2029748/0)، اسـترالیا (1191054/0) و فرانسـه (0801981/0) بـا داشـتن بیشـترینمیزان بینیت، در اتصال گره های مختلف و افزایش انسجام شبکه، تأثیرگذارند. گفتنی است مقـداربینی ت حدود 45 کشور در این شبکه صفر است.
جدول 1. مقادیر شاخص های خُرد تحلیل شبکه هم تألیفی حوزه سیستم های اطلاعاتی
بینیت کشور نزدیکی کشور درجه ای کشور رتبه
0/3066295 آمریکا 0/0081281 آمریکا 3060 آمریکا 1
0/2029748 انگلستان 0/0078199 انگلستان 1691 انگلستان 2
0/1191054 استرالیا 0/0069038 آلمان 1099 آلمان 3
0/0801981 فرانسه 0/0067901 فرانسه 1021 چین 4
0/0798644 سوئیس 0/0067073 سوئیس 887 کانادا 5
0/0591350 آلمان 00/0066802 استرالیا 864 فرانسه 6
0/0502810 کانادا 0/0064706 ایتالیا 858 استرالیا 7
0/0502026 اسپانیا 0/0064453 کانادا 758 هلند 8
0/0313666 ایتالیا 0/0064202 هلند 652 ایتالیا 9
0/0279291 هند 0/0063953 اسپانیا 639 اسپانیا 10
0/0237828 بلژیک 0/0063218 بلژیک 553 سوئیس 11
0/0219995 سوئد 0/0062500 سوئد 409 بلژیک 12
0/0219106 مالزی 0/0061798 دانمارک 400 سوئد 13
0/0218.320 هلند 0/0061338 اتریش 375 دانمارک 14
0/0212955 آفریقای جنوبی 0/0060662 نروژ 372 اتریش 15
0/0000609 میانگین کل شبکه 0/005101 میانگین کل شبکه 129/627 میانگین کل شبکه

شاخص های کلان شبکه هم تألیفی کشورهای جهان در حوزه سیستم های اطلاعاتی بررسـیشدند (جدول 2). این شاخص های کلان عبارت اند از: چگالی، ضریب خوشه بندی، میانگین فاصله و مؤلفه. چگالی به نسبت تعداد پیوندهای موجود در شبکه به تعداد پیونـدهای ممکـن آن شـبکهاطلاق میشود. شاخص چگالی شبکه، محدوده ای بین صفر و یک یا صفر درصد تـا 100 درصـداست. شاخص چگالی معادل صفر بیان می کند هیچ پیوندی در شبکه وجود ندارد و انسجام شبکه بسیار کم است. شاخص چگالی یک نشان می دهد هر یک از گره های موجود در شبکه بـه تمـامگره های دیگر متصل است و شبکه انسجام بسیار زیادی دارد (نیومن، 2004). بنـابراین شـاخصچگالی 786/0 در شبکه هم تألیفی کشورها در حوزه سیستم های اطلاعاتی نشان می دهد در ایـنشبکه، 6/78 درصد از روابط ممکن و بالقوه بین کشورهای جهـان بـه فعلیـترسـیده و شـبکه از انسجام به نسبت خوبی برخوردار است. یکی از دلایل چگالی خوب شبکه را میتوان وجـود تعـدادزیادی از کشور هایی دانست که با کشورهای دیگر تألیف مشترک داشته یا مشارکت گسترده ای با کشورها در تولید علم دارند.
ضریب خوشه بندی شاخص دیگری است که بر میزان تمایل گره های موجود در شبکه بـرای تشکیل خوشه های مختلف از طریق هم تألیفی دلالت دارد. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک است. ضریب خوشه بندی بیشتر نشان می دهد اعضای شبکه تمایل بیشتری به هـم تـألیفی دارنـد( عرفانمنش و همکاران، 1392). ضریب خوشـه بنـدی کلـی در دوره ده سـاله بررسـی 19495/0 بهدست آمد؛ به این معنا که اگر دو کشور هر یک به طور جداگانه بـا کشـور دیگـری هـم تـألیفی داشتهاند، به احتمال 4/19 درصد در آینده این دو کشور با یکدیگر تألیف مشترک خواهند داشت.
شاخص میانگین فاصله، میانگین کوتاه ترین مسیر میان هر دو گره در شبکه تعریف می شـود. میانگین فاصله در شبکه هم تألیفی کشورهای جهان در حوزه سیستم های اطلاعاتی برابر 2 است؛ به این معنا که دو کشور در شبکه می توانند به طور متوسط با دو گره واسـط بـه یکـدیگر متصـل شوند. کمابیش 13 درصد از پیوند ها و روابط درون این شبکه هم تألیفی بـا یـک گـره واسـط بـهیکدیگر می رسند. در نهایت، شاخص مؤلفه به مجموعه ای از گره های شبکه اطلاق می شـود کـهدر آن، هر گره می تواند با گذشتن از یک پیوند مستقیم و غیر مستقیم به گره دیگر برسد (ن یـومن، 2004). در واقع هر گره در این مؤ لفه میتواند از طریق یک پیوند و با میانجی گری گـر ه مجـاور، به گره های موجود در آن مؤلفه متصل شود. تحلیل نرم افزار نشـان مـی دهـد شـبکه هـم تـألیفی کشور ها در حوزه سیستم های اطلاعاتی فقط از یک مؤلفه اصلی و بزرگ تشکیل شده است. ایـنمؤلفه بزرگ 166 کشور را پوشش می دهد و تمام گـره هـای موجـود در شـبکه را دربرمـی گیـرد . بنابراین هیچ مؤلفه منزوی در شبکه وجود ندارد؛ به بیان دیگر، کشوری در این شبکه وجود ندارد که همتألیفی با سایر کشورهای جهان نداشته باشد.
جدول 2. مقدار شاخصهای کلان تحلیل شبکه همتألیفی حوزه سیستمهای اطلاعاتی
مقدار شاخص شاخص های کلان
0/786 چگالی
1 مؤلفه
0/19495 ضریب خوشه بندی
2 میانگین فاصله
به کمک نرم افزار VOS Viewer نقشه چگالی و خوشههای تشکیل دهنده شبکه هـم تـألیفی کشورها در حوزه سیستم های اطلاعاتی ترسیم شد (شکل 2). در این نقشه کشورهایی که ارتباط زیادی با هم دارند در فاصله نزدیک تری قرار گرفته اند و کشورهایی که ارتباط کمتـری دارنـد در فاصله دورتری نمایش داده شده اند. چگالی هر کشور بر حسب تعداد تولیـد های آن کشـور، تعـدادگره های همسایه آن کشور و اهمیت گره های همسایه تعیین می شود. رنگ ها، چگالی گره ها را در شبکه هم تألیفی نشان می دهد. محدوده رنگ آبی تا قرمز به ترتیب نشان دهنده چگـالی کمتـر تـابیشتر گره های شکل دهنده شبکه است. بیشترین میزان چگالی در شبکه هـم تـألیفی مقالـه هـای حوزه سیستم های اطلاعاتی به آمریکا، انگلستان و آلمان (قرمز رنگ) اختصاص دارد و پس از آن به ترتیب سوئیس، فرانسه، استرالیا و یونان (کشورهای زردرنگ) چگالی بیشتری کسب کرده اند.
همچنین بهکمک ایـن نـرمافـزار، تحلیـل خوشـه ای شـبکه هـم تـألیفی کشـورها در حـوزه سیستم های اطلاعاتی ترسیم شد (شکل 3). شبکه هم تألیفی کشورها از 18 خوشه متمایز تشکیل شده است که اسامی کشورهای هر خوشه در جدول 3 مشاهده میشود. خوشه اول شبکه که 32 کشور را دربردارد، بهدلیل حضور آلمان، ایتالیا، استرالیا و یونان، از بیشترین چگالی برخوردار اسـتو بعد از آن خوشه هشتم که 6 کشور را پوشش داده است، به دلیل حضـور آمریکـا در آن خوشـه چگالی زیادی به دست آورده است.

شکل 2. نقشه چگالی کشور ها در حوزه سیستم های اطلاعاتی

شکل 3. نقشه چگالی خوشه های تشکیل دهنده حوزه سیستم های اطلاعاتی
جدول 3. خوشه بندی کشورها در حوزه سیستم های اطلاعاتی
کشورهای تشکیلدهنده خوشه اندازه خوشه خوشه
آلمان، استرالیا، یونان، ایتالیا، اتریش، آلبانی، بلژیـک، فنلانـد، بلغـاری، پرتغـال،ترکیه، رومانی و… 32 1
کنیا، موزامبیک، آفریقای جنوبی، فیلیپین، تاجیکستان، تانزانیا و… 26 2
بنگلادش، کامبوج، کامرون، کاستاریکا، نیجریه، مالی، ویتنام، تایلند و… 20 3
آرژانتین، باهاما، اسپانیا بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کوبا، اکـوادور، السـالوادور، مکزیک و… 17 4
بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، موناکو، عمان، قطر، سوریه، عربسـتان،سودان، امارات، تونس 15 5
ایران، ژاپن، مالزی، افغانستان، نپال، پاکستان، یمن، کره جنوبی 8 6
گینه، هند، گرجستان، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، گینه نو 7 7
آمریکا، آذربایجان، هائیتی، قزاقستان، لیبریا 6 8
برزیل، کانادا، پاناما، موریس و لیختن اشتاین 5 9
گامبیا، ایرلند، نیوزلند، چین، سنگاپور 5 10
مراکش، الجزایر، فرانسه، رئونیون، گویان فرانسه 5 11
آنگولا، استرالیا، بوتان، فیجی، میکرونزیا 5 12
ارمنستان، نروژ، سوئد، ارتریا 4 13
انگلستان، برونی، لیبی، دومینیکن 4 14
دانمارک، گرینلند 2 15
تایوان، مغولستان 2 16
اتیوپی، سومالی 2 17
گواتمالا 1 18

جدول 4، فهرسـتی از 20 کشـور پـر تولیـد در حـوزه سیسـتمهـای اطلاعـاتی را بـر اسـاس شاخصهای علم سنجی و اطلاعات استخراج شده از پایگاه وب علوم نمایش میدهد.
جدول 4. شاخص های تولید علم 20 کشور از پرتولیدترین کشورهای حوزه سیستم های اطلاعاتی
H-index میانگین استنادی استنادها سهم از کل مقاله ها تعداد مقاله ها کشورها

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

105 11/2 101629 33/3 9011 آمریکا
59 10 22915 8/4 2287 چین
54 13/1 24702 7 1884 انگلستان
56 12/1 19044 5/6 1518 کانادا
53 12 16851 5/1 1394 آلمان
47 11/4 15336 5 1342 استرالیا
40 9/3 11208 4/4 1201 اسپانیا
38 8/5 8567 3/6 997 تایوان
28 5/8 5810 3/7 996 برزیل
43 11 10613 3/5 963 ایتالیا
46 12/8 12139 3/4 945 فرانسه
37 10/5 8542 3 813 کر ه جنوبی
49 14 11301 2/9 803 هلند
29 7 4729 2/4 671 هند
30 7/4 4507 2/2 609 ترکیه
30 8/7 4844 2 551 ژاپن
41 15/7 7219 1/7 459 سوئیس
29 8/2 3350 1/5 407 یونان
32 12/2 4697 1/4 385 سوئد
18 4/6 1488 1/2 319 ایران

آمریکا با انتشار 9011 مقاله، 3/33 درصد از کل مقاله های این حوزه را طی ده سـال بررسـیبه خود اختصاص داده است. به دنبال آن چین (4/8 درصـد )، انگلسـتان (7 درصـد ) و کانـادا (6/5 درصد) در رتبه های دوم تا چهارم تولید مقاله های حوزه سیستم هـای اطلاعـاتی قـرار دارنـد. بـراساس شاخص استناد عملکرد این کشور ها، مقاله هـای آمریکـا (101629)، انگلسـتان (24702)، چین (22915) و کانادا (19044) بیشترین میزان استناد را دریافت کردهاند، اما میانگین اسـتناد ها به ازای هر مقاله که به نوعی می تواند بیان کننده اثر گذاری و کیفیت علمی مقاله محسوب شـود ، نشان می دهد الزاماً کشورهایی که بیشترین تولید مقاله را دارنـد ، بیشـترین میـانگین اسـتنادی را ندارند؛ به طوری که در کنار انگلستان (1/13 استناد به ازای هر مقاله) کشورهایی مانند سوئیس با 7/15، فرانسه با 8/12 و سوئد با 12/2 متوسط استناد به ازای هر مقاله قرار دارند که این کشور ها به لحاظ سهم تولید مقاله در رتبه های پایین تری قرار گرفته اند. همچنین بـر اسـاس شـاخص -Hindex آمریکا با کسب رقم 105 جایگاه ممتازی دارد و بعد از آن به ترتیب چین (59)، کانادا (56) و انگلستان (54) قرار گرفته اند.
نتیجه گیری
شبکه اجتماعی هم تألیفی ترسیم شده از کشور های جهان در حوزه سیسـتم هـا ی اطلاعـاتی 166 گره را تشکیل می دهد و مقدار چگالی آن 786/0 است. در مقایسه با سایر پژوهش ها، به طور کلی چگالی شبکه حوزه سیستم های اطلاعاتی نسبت به برخی حوزه ها بیشتر است و شبکه هم تـألیفی موجود، ساختار به نسبت پایدار و منسجمی دارد. تراکم (چگالی) شبکه هم تألیفی نویسندگان ایرانی در رشته های روان شناسی، مدیریت و اقتصاد به ترتیب 014/0، 02/0 و 018/0 به دست آمده اسـت(حریری و نیکزاد،1390). همچنین تراکم شبکه هم تـألیفی مقالـه هـای سیسـتم هـا ی اطلاعـاتیکنفرانس آسیا ـ اقیانوسـیه معـادل 23/0 درصـد (چئونـگ و کوربیـت، 2009)، حـوز ه سـازمان ومدیریت برابر 0002/0 (آکیدو و همکاران، 2006) و حوزه پزشکی برابر 11/0 (گومز و همکـاران،2008) است. بنابراین، میانگین چگالی در شبکه همتألیفی جهانی سیستم های اطلاعـاتی در ایـنمطالعه نسبت به میانگین بسیاری از پژوهش های اجراشده، وضعیت بهتری دارد و بخش عمدهای از پیوندهای ممکن، در این شبکه هم تألیفی به نمایش درآمده اند. شبکه همتألیفی حوزه سیسـتم هـایاطلاعاتی، تنها از یک مؤلفه بزرگ شکل گرفته است که صددر صد گـرههـا را دربـر مـیگیـرد . ایـنبرخلاف بسیاری از شبکه های همتألیفی تحلیل شدهای است که تعدادی مؤلفه منـزوی را در خـودجای داده اند (وایدگن و همکاران، 2007 و نیومن، 2004).
با توجـه بـه مقـدار شـاخص میـانگین فاصـله (2)، دورتـرین فاصـله گـره هـا (4) و ضـریبخوشه بندی، می توان گفت شبکه همتألیفی کشورها در حوزه سیستمهای اطلاعاتی از مشخصات جامعه »جهان کوچک« برخوردار است. این یافته با نتایج پژوهشهای صورت گرفته در حوزه علم اطلاعات و دانششناسی (عرفـان مـنش و همکـاران، 1392) و شـبک ه هـم تـألیفی پژوهشـگرانسیستم های اطلاعاتی (چئونگ و کوربیت، 2009) همخوانی دارد، اما بر خلاف شبکه هـم تـألیفی پژوهشگران کنفرانس اروپایی سیستم های اطلاعاتی (وایدگن و همکاران، 2007) است. اگـر چـهمتوسط شاخص بینیت برای کل شبکه هـم تـألیفی حـوزه سیسـتم هـای اطلاعـاتی 0000609/0 بهدست آمد ـ که می تواند به دلیل حضور نزدیک به 45 کشور با مقدار بینیت معادل صفر در ایـنشبکه باشد ـ آمریکا، انگلستان و استرالیا بیشترین مقـدار شـاخص بینیـت را کسـب کـرده انـد و بهعنوان رهبرانی در شبکه هم تألیفی سیستم های اطلاعاتی دیده می شـوند؛ زیـرا در کوتـاه تـرین مسیر بین سایر گره ها قرار دارند و میتوانند گردش اطلاعات بـین شـبکه را کنتـرل کننـد. ایـننتیجه را می توان این گونه تفسـیر کـرد کـه بخـش عمـدهای از پیونـدها و اتصـال هـا در شـبک ه سیستم های اطلاعاتی بهصورت مستقیم و بدون استفاده از میانجی برقرار شدهاند. این مسـئله در تحلیل نحوه برقراری پیوند در شبکه چندان مطلوب نیست و انتظـار مـیرود گـرههـا در شـبکه،میانجی ارتباط یکدیگر باشند و قدرت شبکه را افزایش دهند (هانمن و ریدل، 2005). در پژوهش حاضر، آمریکا و انگلستان که چنین اهمیتی پیدا میکنند، از مزیت افزایش فراوانی مقاله ها، قدرت و نفوذ زیاد در این شـبکه برخوردارنـد؛ بـه طـوری کـه اگـر از شـبکه جـدا شـوند، شـبکه دچـار گسستهای ساختاری می شود و انسجام شبکه از بین میرود. همچنـین، ایـن کشـورها احتمـالاً گرههای وابسته در خوشه را بهسوی گرایشهـای موضـوعی خـود سـوق خواهنـد داد. بنـابراینکشورهایی با بینیت زیاد، اهمیت ویژهای در اتصال گرههای مختلف و انسـجام شـبکه دارنـد، درشبکه جایگاه مرکزی کسب کرده اند و در گردش اطلاعات مهره اصلی محسوب می شوند.
بر اساس نتایج به دست آمده، این شبکه همتألیفی را می توان نوعی شبکه مسـتقل از مقیـاس دانست. در اینگونه شبکهها، تعداد بسیار کمی از گرهها درجه زیاد و تعداد بسیار زیادی از گرههـا درجه کمی دارند (باراباسی، 1999). همچنین از سـویی ، کشـورهایی ماننـد آمریکـا، انگلسـتان وآلمان با شاخص درجـه نزدیکـی زیـاد، مـی تواننـد اثرگـذارترین کشـورها در شـبکه هـم تـألیف ی سیستم های اطلاعاتی در نظر گرفته شوند. از آنجا که این مقادیر بیانکننده فاصله ایـن کشـورها برای سایر گره های شبکه هم تألیفی است، نزدیک بودن هر گره برای دیگران، نشان از جـذابیت و مطلوببودن آن گره است. این مسئله نشان می هد شبکه اجتماعی همتألیفی این کشورها نسبت به سایر کشورها از انسجام بیشتری برخوردار است، ارتباط بیشتری بین پژوهشـگران آنهـا وجـوددارد و ارتباط بین این پژوهشگران با میانجی های کمتری برقرار شده است. ایـن موضـوع سـببمی شود این کشورها با شاخص نزدیکی بیشتر، اطلاعات را سریعتر از کشـور هـای دیگـر جـذب کنند؛ زیرا میانجی های کمتری بین آنها قرار دارد. اما بررسی دقیقتـر مفهـوم مرکزیـت نزدیکـینشان داد اختلاف اندک مرکزیترین کشور شبکه با مرکزیترین کشور بعدی، از تعداد کشورهای مرکزی کاسته است؛ این موضوع از دید مشخصات فنی شبکه مطلوب نیست.

از آنجا که شبکههای اجتماعی، همواره از طریق افـزایش گـره هـا و پیونـدهای جدیـد رشـد میکنند و با توجه به اصل پیوست ترجیحی که بر اساس آن گره های جدید معمولاً به گـره هـای قدیمی با مرکزیت بیشتر متصل می شوند (عباسی، حسـین و لیـدزدرف، 2012)، مـی تـوان گفـتپژوهشگران کشورهایی که تولید و مرکزیت بیشتری دارند، در گسترش و تکامل شبک ه همتألیفی اهمیت ویژه ای دارند؛ از این رو همکاری هرچه بیشتر پژوهشگران کلیدی کشورهای مختلـف بـایکدیگر و همچنین جذب پژوهشگران جوان به شبکه، می تواند در رشد و پویایی هرچه بیشتر آن مؤثر باشد.


پاسخ دهید