نتایج پژوهش افضلخانی و قدس (1390) با هدف ارزیابی وضعیت استقرار مدارس متوسـط ه هوشمند در استان سمنان از دید مـدیران و معلمـان، نشـان داد مـدارس اسـتان در مؤلفـه هـایمدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای، محیط یاددهی و یـادگیری، زیرسـاخت توسـعهفناوری اطلاعات و ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس هوشمند دیگر، نیازمند اهتمام بیشـتری درراستای استقرار مدارس هوشمند در استان است. همچنین مؤلفه معلمـان آمـوزش دیـده در حـوزهفناوری و مدیریت یکپارچه رایانه، ظرفیت و پتانسیل خوبی برای ایجاد مدارس هوشمند دارد.
نیرومند و بختآوری (1391) در پژوهشی با عنوان »جایگاه تکنولـوژی هـای نـوین ارتبـاطیمدارس هوشمند در آموزش وپرورش« به گسترش منابع و محتوای آموزشی از حالت تک بعدی به حالت چندمنبعی در روش مدرن آموزش اشاره کردند. دانشآموزانی کـه در وضـعیت جدیـد و بـا بهرهمندی از نرمافزارها، اینترنت و جهان آمـوزش هـای چندرسـانهای، فراینـد یـادگیری را طـی می کنند از اطلاعات وسیعتر و بیشتری برخوردارند و بهدلیل تنوع منابع و محتوای آموزشی که در اختیار دارند، توانایی بیشتری برای انتخاب پیدا میکنند.
رضایی راد، زارعی و یوسفی سعیدآباد (1389) طی پژوهشـی بـه شناسـایی و اولویـت بنـدی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشـمند پرداختنـد . نتـایج نشـان داد عوامـل فناورانـه ، آموزشـی،فرهنگی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، به ترتیب در توسعه مدارس هوشمند مؤثرند.
نوری حسنآبادی، ایرانبـان و طـاهری (1391) در پژوهشـی بـا هـدف چگـونگی اثرگـذاریهوشمندسازی مدارس بر آموزش، نشان دادند بین هوشمندسـازی مـدارس و یـاددهی معلمـان وهمچنین بین هوشمندسازی مدارس و یادگیری دانشآموزان رابطه معنادار و قوی وجود دارد. هوشمندسازی مدارس کشور با تحول تدریجی معمـاری مدرسـه (شـامل سـاختار، فرهنـگ،نقش ها و…) و حرکت به سمت تعالی و یادگیری سازمانی (ایجاد سازمان یادگیرنده) همـراه اسـتکه با پرورش نیروی انسانی متفکر، خلاق، پژوهنده و منتقد، در تشکیل جامعـ ه دانـایی محـور درنظام ملی نوآوری آموزشی بهمنظور تحول در شیوه های یاددهیـ یـادگیری مشـارکت دارد و بـافراهم آوردن تسهیلات مناسب برای ترویج دانـش و فنـاوری در سـطح جامعـه و رویکـرد نظـامآموزشی از حافظه گرایی به پژوهش محوری و معلم محوری به دانش آموزمحوری، محیطـ ی پویـا وجذاب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و جمعی دانشآموزان ایجاد مـی کنـد.
همچنین فناوری های نوین امکاناتی برای ارتقای کیفیت آموزشـی و دسترسـی بـه فرصـت هـایآموزش و یادگیری برای تمام افراد و ارتقای سطح علمی و مهارت های معلمـ ان، والـدین و افـرادجامعه فراهم میکند (مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات، 1390).
مدل پیشنهادی پژوهش
با توجه به بررسی اسناد، مطالعات نظری هوشمندسازی مدارس، مصاحبه و دیدگاه صاحبنظـرانو استادان راهنما و مشاور، بیش از 210 مؤلفه تأثیرگذار بر فرایند مـدیریت در مـدارس هوشـمند استخراج شد و بر اساس نظریه دابرین و تعریف فرایند مدیریت و کارآمدی سرمایههای سـازمانی و انسانی، در چهار گروه برنامهریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل دستهبندی شدند که در شـکل1 مشاهده می شود. شایان ذکر است مدل پیشنهادی 36 عامل را دربردارد.

سازماندهی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کنترل

برنامهریزی

رهبری

بازمهندسیفرایند

در

مدیریت

هوشمند

مدارس
ایران

سازماندهی

کنترل


پاسخ دهید