محیط

مادگی
آ

سیاسی

ـ

قانونی

اقتصادی

اجتماعی

ـ

فرهنگی

تکنولوژیکی

خرد

محیط

مادگی
آ

مشتریان

رقبا

شرکت

انفورماتیک

های

سوم

عوامل

سازمانی

مادگی
آ
)
درونی
(

مدیریت

ساختار

تکنولوژی

انسانی

منابع

استراتژی

سازمانی

فرهنگ

ی
مال

بع
منا

الکترونیک

بانکداری

توسعه

پذیرش

نهادینه

سازی

توسعه

پیامدهای

بانکداریالکترونیک

کلان

محیط

مادگی

آ

سیاسی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید