نیازمندی

و

ها
قانونی

و

تکنولوژیکی

های

تکنولوژی

قوانین

م
أ

موریت

ساختار

فر
ا
یندها

درآمدها

چشم

،
اهداف

انداز

ارائه

ارزش

شده

نقش

اداره

شکل

و

ها

تمرکز

(
منطقه

صنعت

ای
،
)

مشتری

مداری

هماهنگی

سازوکار

درآمد

منابع

کسب

منطق

و

ار
ک

شکل

2

.

مؤلفه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

های

مدل


پاسخ دهید