اجزای هوش تجاری و مزیت های آن
به گفته اکرسون (2012) بسیاری از پژوهشگران تأکید کرده اند که اگر سیستم هـوش تجـاری بـامدل و الگوی کلی همخوانی داشته باشد، می توان از این مدل به عنوان ابزاری بـرای در ک بهتـرگذشته، حال و آینده کسب و کار مؤسسه استفاده کرد. همچنین ارزیابی میـزان بلـوغ اجـزا و ابـزار هوش تجاری، سبب می شود تمام اعضای مؤسسه از مشکلات پیش رو باخبر شـده و در حـل آن سهیم شوند و عملکرد و فراینـد تصـمیم گیـری بهبـود یابـد (هرچـل و جـونز ، 2005). در مـدلHPBIMM نیز تأکید شده است، شرکت ها میتوانند به نتایج و اهداف کسبوکار خود با گـذر ازپنج مرحله دست یابند؛ این مراحل عبارتاند از: 1. عملیات با تمرکز بر اجرا؛ 2. بهبود با تمرکز بر اندازه گیری و نظارت بر کسب وکار؛ 3. هم تـرازی بـا تمرکـز بـر مـدیریت عملکـرد و هـوش؛ 4.
توانمندسازی با تمرکز بر نـوآوری تجـاری و بهـره وری افـراد و 5. تعـالی بـا تمرکـز بـر چـابکیاستراتژی و تمایز (شعبان، حلمی، خرد و نصر، 2012). دست یابی به هـر یـک از ایـن امتیازهـایویژه، نیازمند اجزائی از هوش تجاری است که در دو بعد فنـی و مـدیریتی هـوش تجـاری جـایدارند؛ آنچنان که ابزار دادهکاوی یافته های آماری قـوی و روش هـای تحلیلـی داده را در اختیـارشرکت قرار می دهد و تکنیک های آماری همچون طبقه بندی، دستهبندی، روشهای چنـدبعـدیشامل پردازش تحلیلی بی درنگ را فراهم می آورد و بدینسان تصمیم گیری را آسان می کند (گبل و لی گرانوارد، 1999). از این رو فرضیه سوم این گونه مطرح می شود:
فرضیه 3. اجزای هوش تجاری اثر مثبت و معنا داری بر مزیت های هوش تجاری دارند.
اثر تعدیل گری سطح بلوغ هوش تجاری
به گفته برتون (2007) عامل کلیدی در دست یابی بهتر به ارزش تجـاری هـوش تجـاری، درک سطح بلوغ آن در سازمان است که باید تا حد امکان با سطح بلوغ کسـب وکـار شـرکت مطابقـتداشته باشد. برای درک بهتر ارزش تجاری هوش تجاری، می توان مسیر توسعه هوش تجاری در سازمان ها را از طریق مراحل مختلف بلوغ نشان داد. مدل های بلوغ، پیشرفت های به دست آمده از هوش تجاری را در گام های مختلف نشان می دهند، تا با سیر تکاملی به هدف و گام نهایی دست یافت. مدل بلوغ سیستم هوش تجاری نشان می دهد چگونه هوش تجاری از سطح پایین و مرکز هزینه عملیات به سطح بالا و با ارزش (سودمندی استراتژیک و غیره) حرکت میکنـد (TDWI، 2005). با مرور مدل های بلوغ هوش تجاری، آنچه ویلیام و ویلیام (2007) در مدل بلوغ اطلاعات کسب و کار، هگرتی (2006) در مدل بلوغ مدیریت عملکرد و هوش تجاری، دنگ (2007) در مدل بلوغ هوش تجاری سلسله مراتبی، مؤسسه مدیریت پروژه (2003) در مدل بلوغ سازمانی مـدیریتپروژه 3OPM، دسوزا و آوازو (2006) در مدل بلوغ یکپارچگی قابلیـت بلـوغCMMI ، شـعبان و همکارانش (2012) در مدل بلوغ هـوش تجـاریHP و اکرسـون (2012) در مـدل بلـوغ هـوشتجاری TWDI بیان کردند، هوش تجاری نقشه راهی است تا شرکت ها بتوانند مسـیر پیشـرفتخود را در نردبان توسعه هوش تجاری بیابند. این مسیر اجزائی از هوش تجاری را دربرمـی گیـرد که از سطوح ابتدایی تا پیشرفته قابلیت های آن را شامل می شود و عبور از هر سطح و دست یـابیبه سطوح بالاتر، مزیت های هوش تجاری را ملموستر، کاربردی تر و افزون تـر مـی کنـد . در واقـعآنچه آرمان تمام شرکت ها است، دست یابی به سطح بالای هوش تجاری یا قابلیت تجزیه وتحلیل پیشرفته اطلاعات است که موفقیت سازمانی را با ضریب قابل اطمینانی تضمین میکند. از اینرو فرض می شود:
فرضیه 4. سطح بلوغ هوش تجاری به عنوان تعدیل کننده، بر رابطه بین قابلیـت هـای هـوشتجاری و اجزای هوش تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
اثر میانجی اجزای هوش تجاری
سیستم هوش تجاری تمام کاربران اعم از کارکنان فناوری اطلاعات، کاربران، مدیران اجرایـی ومشاوران حوزه فناوری را در بر می گیرد تا سیستمی بـا قابلیـت هـای لازم صـنعت را پیـاده کنـد و راهبرد و اهداف خود را محقق سازد. گروه گارتنر با مشخص کردن سه قابلیت کلیدی هر سیسـتمهوش تجاری، چهارده جزء مختص هر قابلیت را معرفـی کردنـد. در ایـن میـان قابلیـت تحویـلاطلاعات را پرکاربردترین قابلیـت بـر شـمردند و بیـان کردنـد سـازمان هـا بـرای کسـب قابلیـتتجزیه وتحلیل و اجزای کاربردی آن، مسیر رو به پیشرفت را در پیش گرفتـهانـد تـا بـدین ترتیـبسیستم حمایت از تصمیم با قابلیت اتکای زیاد را برای خود رقم زنند و پیشتازی در صـنعت را دردست گیرند (گروه گارتنر، 2010؛ 2012). از این رو هر قابلیت در برگیرنده اجزائی اختصاصی است که در صورت یکپارچگی، مزیت های مورد انتظار را محقق می سازد. از این رو فرض میشود:
فرضیه 5. قابلیت های هوش تجاری غیرمستقیم بر مزیت های هوش تجاری از طریق اجـزایهوش تجاری، تأثیر مثبت و معناداری دارند.
مدل پژوهش در شکل 1 آورده شده است. این مدل بر اسـاس فرضـیههـای پـژوهش شـکلگرفته است که ارتباط میان متغیرهای یادشده را نشان می دهد.

شکل
1
.
پژوهش

پیشنهادی

مدل

اطلاعات

تحویل

یکپارچگی

تجزیه

وتحلیل

ارتباط

قابلیت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شخصی

سازی

قابلیت

هوش

های
تجاری

مزیت

های

هوش
تجاری

هوش

اجزای
تجاری

هوش

بلوغ

سطح
تجاری

هزینه

کاهش

از

پشتیبانی

استانداردها
سازگاری

و

تعمیم

شکل

1

.

پژوهش


پاسخ دهید