یافته های پژوهش مرحله اول: تنظیم سؤال پژوهش
در این پژوهش سؤال های زیر مطرح می شوند:
عوامل دخیل در پویایی رشد بلوغ مدیریت دانش در سازمان ها کدام اند؟
روابط علّی بین عوامل شناسای یشده با تأکید بـر عوامـل انسـانی و فرهنـگ سـازمانیچگونه است؟
مرحله دوم: مروری بر ادبیات به شکل نظام مند
در این مرحله 684 مقاله با کلیدواژه های ط بقهبندی شده در جدول 1 و با مطالعات کتابخ انـهای و
بررســی پایگــاه هــای دادهSID ،IRANDOC ،ISC ،Emerald ،Science Direct ،IEEE ، Civilica و نشریه های معتبر سال های 1990 تا 2015 شناسایی و بررسی شدند.
جدول 1. واژه های جست وجو

واژههای کلیدی
انگلیسی فارسی
Knowledge Management مدیریت دانش
Knowledge Management Maturity بلوغ مدیریت دانش
Critical Success Factors of Knowledge Management عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش
Knowledge Management Successful Implementation اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش، عملکرد مدیریت دانش
Enablers and Constrains of Knowledge Management توانمندسازها و محدودیتهای مدیریت دانش
Organizational Culture فرهنگ سازمانی
Human Factors عوامل انسانی و کارکنان
Knowledge Outcomes دستاوردهای مدیریت دانش ترکیبی از موارد بالا
مرحله سوم: جست وجو و انتخاب متون مناسب
در این مرحله، مقاله ها به طور مرحله ای بازبینی شدند و در هر بازبینی تعدادی مقاله از روند مطالعه فراترکیبی حذف شد. شکل 2 این فرایند را به طور خلاصه نشان می دهد.

شکل 2. خلاصه ای از نتایج جست وجو و انتخاب مقاله ها
پس از بررسی تناسب مقاله با موضوع پژوهش، در گام بعدی برای ارزیابی کیفیت مقاله هـایاولیه، از برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی1 استفاده شده است. این برنامه، شاخصی اسـت کـه بـهپژوهشگر کمک می کند دقت، اعتبار و اهمیـت مطالعـه هـای کیفـی پـژوهش را مشـخص کنـد. بر اساس این شاخص، اهداف پژوهش، منطق پژوهش، طرح پژوهش، نمونـه بـرداری، جمـع آوری داده ها، انعکاس پذیری، ملاحظات اخلاقی، دقت در تجزیه وتحلیل، بیـان روش یافتـههـا و ارزشپژوهش، بررسی میشود (سندلوسکی و باروسو، 2007). برای هر مقاله بر اساس معیارهای یادشده امتیازی بدین ترتیب در نظر گرفته شده است ؛ مقاله عالی (50-40)، خیلی خوب (40-31)، خوب (30-21)، متوسط (20-11) و ضعیف (10-0). مقاله هایی که امتیاز کمتـر از 30 داشـتند، حـذفشدند. پس از گزینش و پالایش مقاله ها حداقل میانگین امتیاز به مقاله هـا 24 و بیشـترین امتیـاز 47 بود ؛ در نتیجه فرایند ارزیابی، 72 مقاله برای ادامه روش فراترکیب انتخاب شدند.

مرحله چهارم: استخراج اطلاعات متون
در این مرحله از روش فراترکیب، مقاله های نهایی به روش تحلیل محتوا مطالعـه شـدند. تحلیـلمحتوا، مطالعه دقیق منابع و اسناد است. این روش برای بررسی محتوای آشکار (معنای سـطحیمتن) و همچنین لایه های عمیق تر پنهان در اسناد و مطالعه و تجزیـه وتحلیـل روابـط بـه شـیوه نظام دار، عینی و کمی به کار می رود (کرلینگر، 1986). در این مرحله مقاله هـا بـر اسـاس موضـوع مطالعه دسته بندی شدند. برای عوامل مد نظر استخراجشده از مقالهها کـدی اختصـاص یافـت و براساس نویسنده، سال انتشار مشخص شدند. نتـایج بـه دسـت آمـده بـه تأییـد خبرگـان رسـید و جمعبندی شد که این جمع بندی در جدول 2 مشاهده می شود.
جدول 2. کدها و منابع مطالعاتی
منبع کد
اخوان و همکاران (2009)؛ ییه و همکاران (2006)؛ اسکایم و امیدتون (1997)؛ هولس اپل (2000)؛ ابگو (2004)؛ توبین (2003) 1. همکاری و هماهنگی
اخوان و همکاران (2009)؛ ابگو (2004) 2. امنیت شغلی
اخوان و همکاران (2009)؛ راگلز (2004) ؛ اخوان و همکاران (2006) 3. ریسک پذیری در سازمان
ایسپونر (2000) 4. برنامه ریزی مدیریت دانش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Critical Appraisal Skills Program (CASP)
منبع کد
اخوان و همکاران (2009)؛ وونگ (2005)؛ داونپورت (1998) 5. انگیزش کارکنان
اخوان و همکاران (2009)؛ توبین (2003)؛ جعفری و همکاران (2006): یزدانی و همکـاران(1394) 6. ارگانیکی ساختار
اخ وان و همک اران (2009)؛ م ارتینز (1998)؛ اول ریچ (1998)؛ ورس پج (1999)؛ ش ان و همکـاران (2013)؛ مانتکـان و همکـاران (2006)؛ جعفـری و همکـاران (2006)؛ چانـگ وهمکاران (2005)؛ ابگو (2004)؛ تراچ و بریدگر (2000) 7. کار تیمی
اخوان و همکاران (2009)؛ داونپورت (1998)؛ لیبوویتز (1999)؛ تـوبین (2003)؛ اسـکایم وامیدتون (1997)؛ اخوان و همکاران (2009)؛ نظافتی (2002) 8. تسهیم دانش
اخوان و همکاران (2009)؛ لیبوویتز (1999)؛ توبین (2003) 9. آمـادگی س ازمانی ب رایمدیریت دانش
داونپورت و همکاران (1998)؛ مرس (2000)؛ پارک (2007) 10. کسب دانش
اخ وان و همک اران (2009)؛ داونپ ورت (1998)؛ اس کایم و امی دتون (1997)؛ ک اظمی و ظفرالهیاری (2010) 11. معماری مدیریت دانش
اخوان و همکاران (2009)؛ کانلی و همکاران (2003)؛ لیبوویتز (1999)؛ اولیوا (2014) 12. ابزار تکنولوژیکی
اخوان و همکاران (2009)؛ لیبوویتز (1999)؛ اسـکایم و امیـدتون (1997)؛ تـوبین (2003)؛ یحیی و گه (2002) 13. مستند سازی
اخوان و همکاران (2009) 14. مخزن دانش
اخوان و همکاران (2009)؛ مافیت و همکاران (2003)؛ وونگ (2005)؛ هولس اپل (2000)؛ مارتینز (1998)؛ باسسی و همکاران (1999)؛ پیرسون (1999)؛ بارسکی و همکاران (2000)؛ کونلنــگ و همکــاران (2009)؛ چانــگ و همکــاران (2005)؛ شــان و همکــاران (2013)؛ میگـدادی (2009)؛ رابینسـون و همکـاران (2006)؛ جـنکس و الفمـن (2004)؛ جعفـری و همکـاران (2006)؛ لـین و همکـاران (2006)؛ کـاظمی و ظفرالهیـاری (2010)؛ هیسـینگ (2009)؛ ونـگ و اسـپین وال (2005)؛ کروگـر و جانسـون (2011)؛ خطیبیـان و همکـاران
(2010)؛ کروگر و همکاران (2007)؛ دالوتا ( 2011)؛ مس ماچاکا و همکاران (2012)؛ تـراچو بریدگر (2000)؛ پلسیس (2007)؛ وانگ و همکاران (2007)؛ یحیی و وی (2002)؛ سالمن و اسپن (2000)؛ چن و همکاران (2009) 15. ارزیابی عملکرد
اخوان و همکاران (2009)؛ مافیت و همکاران (2003)؛ چانگ (2006)؛ هانـگ و همکـاران(2005)؛ کاظمی و ظفرالهیاری (2010)؛ هانگ و همکاران (2005) 16. الگوبرداری
داونپورت (1998)؛ ریان وپرایبوتاک (2001)؛ مافیت و همکـاران (2003)؛ ییـه و همکـاران(2006)؛ اسکایم و امیدتون (1997)؛ ابگو (2004)؛ توبین (2003)؛ بیکسلر (2002)؛ وونـگ
(2005)؛ وانگ (2002)؛ پایوا و همکاران (2002)؛ جعفـر ی و همکـاران (2006)؛ سـالمن واسپن (2000) 17. زیرساخت فناوری
منبع کد
داونپورت (1998)؛ اخوان و همکـاران (2009)؛ تـوبین (2003)؛ یزدانـی و همکـاران(1394) 18. انعطاف پذیری
داونپــورت (1998)؛ وونــگ (2005)؛ بیکســلر (2002)؛ لیبــوویتز (1999)؛ اخــوان و همکاران (2009) 19. زیرساخت سازمانی
داونپورت (1998)؛ مافیت و همکاران (2003) 20. فرهنگ دوستدار دانش
مهرگان و همکاران (2012)؛ جینکس و الفمن (2006)؛ چین و همکاران (2010)؛ وئو و وانگ (2006) 21. رضایت کـاربران مـدیریتدانش
داونپورت (1998)؛ اخوان و همکاران (2003)؛ نظافتی (2002)؛ یحیی و وی (2002)؛ سالمن و اسپن (2000) 22. استفاده از دانش
داونپورت (1998)؛ ریان و پرایبوتاک (2001)؛ مافیـت و همکـاران (2003)؛ کـانلی وهمکاران (2003)؛ وونگ (2005)؛ لیبـوویتز (1999)؛ کونلنـگ و همکـاران ( 2009)؛ لین و همکاران (2006)؛ جعفری و همکاران (2006)؛ رابینسون و همکاران ( 2006)؛ چانگ (2006)؛ هیسـینگ (2009)؛ جیـنکس و الفمـن (2004)؛ اخـوان و همکـاران(2006)؛ دالوتا (2011)؛ هولس اپل و جوشی (2000)؛ چانـگ و وانـگ (2007)؛ لـین
(2007)؛ مس ماچاکا و همکاران (2012)؛ خطیبیـان و همکـاران (2010)؛ صـدیقی وزنـد (2012)؛ مهرگـان و همکـاران (2012)؛ ونـو (2012)؛ مـارتین ماسـاکا (2012)؛ کاظمی و ظفرالهیاری (2010)؛ سالمن و اسپن (2000) 23. حمایــــت و پشــــتیبانیمدیریت ارشد
ریان وپرایبوتاک (2001)؛ لیبوویتز (1999)؛ اسکایم و امیدتون (1997)؛ ابگو (2004)؛ توبین (2003)؛ وونگ (2005)؛ داونپورت (1998)؛ اخوان و همکاران (2009)؛ مافیـتو همکاران (2003)؛ جعفری و همکاران (2006)؛ مرادیان و همکاران (2006)؛ میشرا و موریسی (1990)؛ یزدانی و همکاران (1394 24. فرهنگ بازسازمانی
ریان وپرایبوتـاک (2001)؛ مافیـت و همکـاران (2003)؛ شـان و همکـاران (2013)؛ چانگ (2006)؛ هانگ و همکاران (2005)؛ لینگ تن (2011) 25. درگیــ ری و مشــ ارکتکارکنان
مافیت و همکاران (2003)؛ وونـگ (2005)؛ داونپـورت و همکـاران (2002)؛ تـوبین(2003)؛ ک وهن و ب اکر (1999)؛ اخ وان و همک اران (2006)؛ کونلن گ و زهن گ
(2009)؛ شان و همکاران (2013)؛ یزدانی و همکاران (2011)؛ مانتکـان و همکـاران
(2006)؛ میگدادی (2009)؛ جنیکس و الفمن (2004)؛ جعفـری و همکـاران (2007)؛ خطیبیان و همکاران (2010)؛ پلسیس (2007)؛ چانگ (2006)؛ کاردوسو و همکـاران(2012)؛ میگدادی (2009)؛ کمهاوی (2012)؛ دالوتا (2011)؛ یحیی و وی (2002) 26. آموزش کارکنان
مافیت و همکاران (2003)؛ بوکویتز و ویلیامز (1999)؛ رولند و چاول (2000)؛ رابرتـز(2000)؛ داونپورت و پروساک (1998)؛ منوریان و همکاران (1391) 27. اعتماد

منبع کد
مافیت و همکاران (2003)؛ شان و همکاران (2013)؛ چانـگ (2006)؛ تـراچ و بریـدگز(2000) 28. توانمندسازی کارکنان
مافیت و همکاران (2003)؛ داونپـورت و کلاهـر (1999)؛ هیچکینـز (1999)؛ هسـیه وهمکاران (2002)؛ مافیت و همکاران (2003)؛ اخوان و همکاران (2009) 29. ساختار دانشی
کانلی و همکاران (2003) 30. تعامل با جامعه
کانلی و همکاران (2003)؛ اجمل و همکاران (2010) 31. جمعیت شناسی
یـه و همکـاران (2006)؛ اسـکایم و امیـدتون (1997)؛ ابگـو (2004)؛ تـوبین (2003)؛ داونپورت و همکاران (2002)؛ اخوان و همکاران (2009)؛ جعفری و همکاران (2006)؛ وونگ (2005)؛ کیم و همکاران (2014)؛ اولیوا (2014)؛ چوریدس و همکاران (2003)؛ جنیکس و الفمن (2003)؛ کروگـر و اسـتیمن (2007)؛ خطیبیـان و همکـاران (2003)؛ کونلنگ و همکاران (2009)؛ هیسینگ (2009)؛ کروگر و جانسون ( 2011)؛ کمهـاوی(2012)؛ دانونا (2011)؛ لین و همکاران (2006)؛ بیرلی و چاکربـارتی (1999)؛ ایسـپونر
(2000)؛ چوی و همکاران (2008) 32. استراتژی مدیریت دانش
یه و همکاران (2006)؛ هولس اپل (2000)؛ یحیی و وی (2002) 33. رهبری
یه و همکاران (2006)؛ لیبوویتز (1999)؛ ونو (2012)؛ مانتکان و همکاران (2006)؛ یـوو همکاران (2004)؛ جنیکس و الفمن (2004)؛ شان و همکاران (2013)؛ ونگ و اسپین وال(2005)؛ ونگ (2005)؛ دالوتا (2011)؛ مس ماچاکـا و همکـاران (2012)؛ پلسـیس (2012)؛ ابگو (2004) 34. مشــوق فعالیــت هــای دانشی و انگیزش
یه و همکاران (2006) 35. قــدرت و اختیــار انجــامکارهای دانشی
یه و همکاران (2006)؛ وونگ (2005)؛ لیبوویتز (1999)؛ رای (2011)؛ کینگ (2008)؛ لینگ و همکاران (2015)؛ لی و همکاران (2009)؛ مونیکاهو و همکاران (2009)؛ ژنگ و همکاران (2009)؛ کیسلینگ و همکـاران (2009)؛ تسـای و لـی (2007)؛ نـوریزاه وهمکاران (2006)؛ لی و چوی (2003)؛ چـوی (2002)؛ چـوی و لـی (2000)؛ ایسـپونر(2000)؛ آشنا و همکاران (1392)؛ جونز و همکاران (2006) 36. فرهنگ پشتیبان
ونگ و اسپین وال (2005)؛ اسکایم و امیدتون (1997)؛ لی و کیم (2001)؛ کونلنـگ وهمکاران (2009)؛ میگدادی (2009)؛ جیـنکس و الفمـن (2009)؛ هسـیه و همکـاران(2009)؛ لین و همکاران (2007)؛ وونـگ (2005)؛ شـان و همکـاران (2013)؛ چـن وفانگ (2013)؛ بوتواکیوانا و همکاران (2011)؛ کروگر و اسـنیمن (2007)؛ خطیبیـان وهمکاران (2010)؛ پی و کانکهالی (2009)؛ لیـدنر و والـد (2010)؛ چانـگ و همکـاران(2009)؛ دانوتا (2011)؛ صدیقی و زنـد (2012)؛ کروگـر و جانسـون (2009)؛ پلسـیس
(2007)؛ محمدی فاتح و همکاران (2001)؛ پارک (2007)؛ آنگ و ماسینگهام (2007)؛ داروچ (2005)؛ مرس (2000)؛ داونپـورت و همکـاران (1998)؛ یحیـی و وی (2002)؛ منوریان و همکاران (1391) 37. فراینـــدهای مـــدیریتدانش
منبع کد
وونگ (2005)؛ هولس اپـل (2000)؛ شـان و همکـاران (2013)؛ وئـو (2012)؛ دالوتـا(2011)؛ صدیقی و زند (2013)؛ تراچ و بریدگر (2000)؛ میگدادی (2009)؛ رابینسون و همکاران (2006) 38. منابع سازمان
وونگ (2005)؛ چوریـدس و همکـاران (2003)؛ چـی و کانکهـالی (2009)؛ هیسـینگ(2009)؛ مافیـت و همکـاران (2003)؛ یـه و همکـاران (2006)؛ هـولس اپـل (2000)؛ چانگ و همکاران (2009)؛ لی و کیم (2001)؛ اخوان و همکاران (2009)؛ خطیبیـان وهمک اران (2010)؛ ک اظمی و ظفرالهی اری (2010)؛ ص دیقی و زن د (2012)؛ دالوت ا (2011)؛ یحیـی (2002)؛ آرمسـترانگ (2000)؛ سـولیمون و ایسـپونر (2000)؛ اوولتـرا
(2005)؛ روبرتسون و همرسلی (2000)؛ هیسـلپ (2003)؛ روحـانی و دعـایی (1390)؛ کولیسن و کلارک (2003)؛ یحیی و وی (2002) 39. مدیریت منابع انسانی
اسکایم و امیدتون (1997)؛ چن و فانگ (2012) 40. رهبری دانشی
اسکایم و امیدتون (1997)؛ یحیی و وی (2002) 41. خلق دانش
اسکایم و امیدتون (1997)؛ ایسپونر (2000) 42. فرهنگ تسهیم دانش
اسکایم و امیـدتون (1997)؛ شـان و همکـاران (2013)؛ یزدانـی و همکـاران (2011)؛ مانتکان و همکاران (2006)؛ اخوان و همکاران (2009)؛ میگدادی (2009)؛ جـنکس والفمن (2004)؛ جعفری و همکاران (2007)؛ کاظمی و ظفرالهیاری (2010)؛ هیسـینگ(2009)؛ ونگ و همکاران (2005)؛ هانگ و همکاران (2003)؛ ابگو (2004)؛ خطیبیـانو همکاران (2010)؛ لیـدنر و والـد (2010)؛ چوریـدس و همکـاران (2003)؛ کمهـاوی(2012)؛ دالوتا (2011)؛ مس ماچاکا و همکاران (2012)؛ صدیقی و زند (2012)؛ چانگ
(2006)؛ وانــگ و همکــاران (2007)؛ لئــو ویــو (2010)؛ چــن و هانــگ (2007)؛ رحمان سرشت و همکاران (2011)؛ کیم و هایانگسولی (2004)؛ گلد و مالهوترا (2001)؛ داو (2009)؛ کارتز و سویز (2007)؛ کی و لیم (2004) 43. معماری سازمانی
اسکایم و امیدتون (1997)؛ بیکسلر (2002)؛ جعفری و همکاران (2006)؛ یحیـی و وی(2002)؛ منوریان و همکاران (1391) 44. یادگیری مستمر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هولس اپل (2000)؛ سالمن و اسپن (2000) 45. کنترل
اولیوا (2014) 46. تعریف شفاف دانش
لیبوویتز (1999) 47. زیرساخت مدیریت دانش
توبین (2003)؛ اخوان و همکاران (2009) 48. پایلوت

منبع کد
لیبوویتز (1999)؛ اسکایم و امیدتون (1997)؛ ابگو (2004)؛ توبین (2003)؛ وونگ (2005)؛ داونپــورت (1998)؛ اخــوان و همکــاران (2009)؛ مافیــت و همکــاران
(2003)؛ جعفری و همکاران (2006)؛ مرادیان و همکاران (2006) 49. شفافیت فرهنگ
داونپــورت و همکــاران (1998)؛ تــوبین (2003)؛ جعفــری و همکــاران (2006)؛ مانتکان و همکاران (2006)؛ پلسیس (2007) 50. مدیریت تغییر
وونگ (2005)؛ هولس اپـل (2000)؛ ابگـو (2004)؛ تـوبین (2003)؛ داونپـورت وهمکاران (2002)؛ اخوان و همکاران (2009) 51. معیارهای دانش
مارتینز (1998)؛ اولریچ (1998)؛ مافیت و همکاران (2003) 52. توانمندسازی شغلی
توبین (2003)؛ بیکسلر (2002)؛ وونـگ (2005)؛ داونپـورت و همکـاران (1998)؛ مافیت و همکاران (2003) 53. تعهد مدیران
اولیوا (2014)؛ ابگو (2004)؛ چانـگ و همکـاران (2009)؛ رابینسـون و همکـاران(2006)؛ لین و همکاران (2006)؛ مهرگـان و همکـاران (2012)؛ مـس ماچاکـا وهمکاران (2012)؛ ایسپونر (2000) 54. همسویی مـدیریت دانـش بـااستراتژی سازمان
اولیوا (2014)؛ یزدانی و همکاران (1394) 55. فرهنگ نوآوری
لین و وی (2005)؛ سالمن و اسپن (2000)؛ حسینی عزآبادی و همکاران (1392) 56. تــأثیر مثبــت بــر کیفیــتمحصولات و خدمات
توبین (2003)؛ حسینی عزآبادی و همکاران (1392)؛ جـونز و همکـاران (2006)؛ لین (2011)؛ اخوان و همکاران (2009)؛ ییه و همکاران (2006) 57. رویکرد سیستمی به مـدیریتدانش
داروچ (2005)؛ فگاته و همکاران (2009)؛ راجا کاسـیم (2010)؛ زاک و همکـاران(2009)؛ چوی و لی (2002)؛ لـی و همکـاران (2005)؛ کالینـگ (2003)؛ لـین وتسنگ (2005)؛ لیو و همکاران (2009)؛ لیاو و وو (2009)؛ لـی و چـوی (2003)؛ چ وی (2002)؛ کیس یلینگ و همک اران (2009)؛ ل ین و وی (2005)؛ ن ورس و همکاران (2000)؛ داونپورت (1999)؛ سانا رانداکیو و ویگلر (2007)؛ علوی و لیدنر (2001)؛ داروچ (2005)؛ میگ دادی (2009)؛ ت وفتن و اولس ن (2003)؛ ش امخی
(1389)؛ اخوان و باقری (1389)؛ آسوه و همکاران (2002)؛ کالینگ (2003)؛ بـوز
(2004)؛ نورس و همکاران (2000)؛ سالمن و اسپن (2000)؛ نورالسنا و همکـاران
(1390): چوی و همکـاران (2008)؛ چـن و همکـاران (2009)؛ مـار و همکـاران
(2003) 58. تأثیر مثبت مدیریت دانش بـر
عملکرد سازمان و ایجاد ارزش
لین و وی (2005)؛ شامخی (1389)؛ اخوان و باقری (1389)؛ بوز (2004)؛ نورس و همکاران (2000)؛ حسینی عزآبادی و همکاران (1392) 59. تأثیر مثبت مدیریت دانش بـر
مشتریان و رضایت مشتری

منبع کد
علوی و لیدنر (2001)؛ درانچ (2005)؛ میگدادی (2009)؛ سالمن و اسپن (2000)؛ ایسپونر (2000) 60. تـــأثیر مـــدیریت دانـــش و
دستیابی به اهداف استراتژیک
زاک و همکــاران (2009)؛ بــوز (2004)؛ نــورس و همکــاران (2000)؛ شــامخی (1389)؛ نورالسنا و همکاران (1390)؛ حسینی عزآبادی و همکاران (1392) 61. دسـتاوردهای مـالی مـدیریتدانش
لین و وی (2005)؛ نورس و همکاران (2000) 62. تــأثیر مــدیریت دانــش بــر رضایت ذی نفعان
شـامخی (1389)؛ یحیـی و وی (2002)؛ نورالسـنا و همکـاران (1390)؛ حسـینی عزآبادی و همکاران (1392) 63. رشــد و یــادگیری فــردی وسازمانی

مرحله پنجم: تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای کیفی
هدف فراترکیب تفسیر یکپارچه و جدیدی از یافته هاست. این روش برای شـفاف سـازی مفـاهیم،الگوها و نتایج در پالایش حالتهای موجود دانش و ظهور مدلهای عملیاتی و تئوریها پذیرفتـهشده است (فینفگلد، 2003). در فرایند تجزیه وتحلیل، موضوعاتی جست وجو شده است کـه میـان مطالعههای فراترکیب پدیدار شده اند، این نمونه بهعنـوان بررسـی موضـوعی شـناخته مـی شـود.
هنگامی که موضوعی شناسایی شد، پژوهشگر طبقه بندی ای را شکل می دهد و طبقه بنـدی هـایمشابه و مربوط را در موضوعی قرار میدهد که آن را به بهتـرین گونـه توصـیف کنـد. در نتیجـهموضوع های اساسی و پایهای برای توضیحات، مدل ها و تئوریهـا یـا فرضـی ه هـای کـاری ارائـهمی شوند (سندلوسکی و باروسو، 2007). در این پژوهش پس از اسـتخراج کـدهای اولیـه از مـتنمقاله ها که در مرحله چهارم اجرا شد (کدگذاری مرتبه اول)، دوبـاره کدگـذاری دیگـری صـورتمی گیرد که مفاهیم (ابعاد) را شکل می دهد (کدگـذاری مرتبـه دوم) و در نهایـت بـر مفـاهیم نیـزکدگذاری دیگری صورت می گیرد تا مقوله ها (مؤلفه ها) شناسایی شـوند . آنچـ ه در ایـن پـژوهشملاک کدگذاری در نظر گرفته شده است، تمرکز بر روابط بین کدها است؛ به گونهای که پویـاییرشد و افول بلوغ مدیریت دانش را پوشش دهند و طبقه بندی جامعی برای سهولت توسـعه مـدلعلّی و معلولی در اختیار پژوهشگر قرار دهند. نتایج این طبقه بندی در جـدول 3 نشـان داده شـدهاست.

جدول 3. طبقه بندی یافته ها
کد ابعاد مؤلفه
کاهش هزینهها، افزایش درآمد دستآوردهای مالی سازمان

اهداف

به

دستیابی
سازمان

اهداف


پاسخ دهید